Algemene verkoopvoorwaarden

 

 

 

 

Artikel 1/ Toepassingsgebied

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op rechtshandelingen met betrekking tot producten die door EUROPE LEAHER BVBA in haar virtuele winkel WWW.WANG-GIADA aan haar klanten worden verkocht.BE moet de algemene verkoopvoorwaarden altijd online lezen, kennis nemen van de algemene verkoopvoorwaarden voordat een bestelling op locatie wordt geplaatst,

 

Artikel 2/minimum van aankoop

 

Het minimumbedrag van elke bestelling is 200 euro exclusief btw en exclusief verzendkosten.

 

Artikel 3/prijs

 

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk gewenst moment te wijzigen door deze online te plaatsen.

 

Alleen de tarieven en belastingen die van toepassing zijn op het moment van bestelling zijn van toepassing , afhankelijk van beschikbaarheid op die datum .

 

De prijzen worden vermeld in euro , zijn exclusief belastingen en houden geen rekening met eventuele leveringskosten , die worden vermeld en extra facturen worden betaald voordat de bestelling door de klant wordt gevalideerd .

 

Voor alle verkopen aan andere landen dan België is de koper vrijgesteld van betaling van de BTW op voorwaarde dat hij ons zijn intracommunautaire BTW-nummer bezorgt en dit naziet.

 

Artikel 4/betaling

 

De verkoper blijft eigenaar van de bestelartikelen tot de ontvangst van de volledige betaling van de bestelling .

 

De klant verricht de betaling bij de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betalingsmethode ,Deze validatie geldt als handtekening . De klant garandeert de verkoper dat hij over de nodige vergunningen beschikt om deze betalingsmethode te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie geldt als bewijs van zijn toestemming tot verkoop en als bewijs van de opeisbaarheid van de uit hoofde van de bestelling verschuldigde bedragen.

 

De verkoper heeft een procedure ingesteld om bestellingen en betaalmiddelen te verifiëren die hem redelijkerwijs tegen frauduleus gebruik van een betaalmiddel kunnen garanderen, onder meer door de klant om identificatiegegevens te verzoeken.

 

In geval van weigering van de machtiging tot betaling met een bankkaart door de geaccrediteerde instellingen of in geval van niet-betaling, behoudt de verkoper zich het recht voor de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

 

De verkoper behoudt zich ook het recht voor om een factuur op een ander adres te sturen dan het verzendadres door een verzoek daartoe te richten aan de klantendienst (zie de contactgegevens hieronder) vóór de levering.

Artikel 5/ Bewijs

 

Communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen aan de hand van computerregisters , die op een veilige manier in de computersystemen van de Verkoper worden bewaard.bestelbonnen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die onder meer als bewijsmiddel wordt beschouwd.

 

Artikel 6 / product / beschikbaarheid

 

Het merendeel van de producten die door EUROPE LEATHER sprl aan zijn klanten worden aangeboden, is onmiddellijk beschikbaar; de koper wordt op de hoogte gebracht wanneer een of meer producten niet beschikbaar zijn.

 

Artikel 7/ bestelwijziging

 

Controleer of je bestelling goed doorloopt voordat je deze verzendt, aangezien het niet meer mogelijk is om deze te bewerken. Controleer met name of de leveringsgegevens juist zijn.

 

Artikel 8/ levering en kosten

 

Levering vindt pas plaats nadat de betaling door de bankinstelling van de verkoper is bevestigd.

 

De producten worden geleverd op het adres dat door de klant is opgegeven op het onlinebestelformulier.

 

Bijkomende kosten die voortvloeien uit onvolledige of foutieve informatie per klant worden in rekening gebracht.

 

De levering vindt plaats op de door de klant gekozen wijze en in de volgende termijnen:

 

Post / DPD / Voor België 2-4 dagen

 

Post / DPD / Voor het buitenland 3-8 dagen

 

De leveringstermijnen worden slechts ter informatie gegeven.Bij vertraging van

 

levering . Indien de leveringstermijnen langer zijn dan 30 dagen na de bestelling, kan de verkoopovereenkomst echter worden beëindigd en betaalt de klant terug.

 

A. Controle van de bestelling

 

Na ontvangst van de producten controleert de klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst.

 

Indien een of meer bestelde producten ontbreken of niet beschikbaar zijn, moet de klant of de geadresseerde bij de levering de nodige voorbehouden maken aan de vervoerder en dit onmiddellijk aan de verkoper mededelen. De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de klant of een door hem gemachtigde persoon de bestelling heeft ontvangen zonder voorbehoud te maken . Elk voorbehoud dat niet wordt gemaakt in de hierboven bepaalde regels en binnen de toegestane termijnen, zal niet in aanmerking worden genomen en zal de Verkoper vrijwaren van elke aansprakelijkheid ten opzichte van de Klant.

 

Artikel 9/Aansprakelijkheid

 

De onderneming EUROPE LEATHER BVBA is niet aansprakelijk voor enigerlei schade , zowel materiële als immateriële of lichamelijke, die kan voortvloeien uit

slecht functioneren of slecht gebruik van producten

 

op de markt brengen.Hetzelfde geldt voor eventuele wijzigingen van de producten

 

, De verantwoordelijkheid van de onderneming Europe Leather sprl

 

in ieder geval beperkt is tot het bedrag van de bestelling en niet

 

in het geding brengen wegens eenvoudige vergissingen of verzuimen die hadden kunnen blijven bestaan

 

ondanks alle voorzorgsmaatregelen bij de aanbieding

 

van de producten . In geval van moeilijkheden bij de toepassing van dit contract , behoudt de klant zich de mogelijkheid voor om, alvorens enige rechtsvordering in te stellen, een minnelijke schikking te zoeken .

 

Artikel 10/ recht van terugkeer

 

Product aangekocht op de online-website www.wang-giada.be reden om terug te keren en alleen in geval van defecten (fabricagefout)

 

Het te ruilen of terug te betalen product moet aan de verkoper terug worden gebracht in zijn geheel en in zijn oorspronkelijke verpakking, vergezeld van een kopie van zijn aankoopfactuur, het gehele product en zijn toebehoren bevatten.

 

volgens de volgende modaliteiten :

 

De gebrekkige producten worden binnen maximaal 7 dagen per post teruggestuurd ,

 

Alle onvolledige artikelen . abime , waarvan de oorspronkelijke verpakking is beschadigd door omstandigheden die de eenvoudige opening overstijgen , worden niet vergoed, niet ingewisseld .

 

Ons adres: Europe leather sprl, Brogniezstraat 65, 1070 Brussel, België

 

Bij uitoefening van het herroepingsrecht verbindt de onderneming Europe leather sprl zich ertoe de per cliënt betaalde bedragen kosteloos terug te betalen , met uitzondering van de kosten van terugzending .

 

De terugbetaling geschiedt binnen een maximumtermijn van 30 dagen overeenkomstig de geldende wet.

 

Alle kosten en risico's in verband met het terugzenden van het product zijn voor

rekening van de koper .

 

Artikel 11 / Contact

 

Voor elke opmerking met betrekking tot zijn bestelling kan de Klant contact opnemen met de verkoper door een e-mail te sturen naar : europeleather1@hotmail.com

 

 

Artikel 12 /overmacht

 

Indien de verkoper wordt verhinderd de bestelling geheel of gedeeltelijk uit te voeren wegens een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht. In geval van overmacht heeft de verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten gedurende de gehele duur van de overmacht.De verkoper stelt de klant hiervan onmiddellijk in kennis.

 

Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking duurt, heeft elke partij bij de overeenkomst het recht. Rechten van de verkoper om objecten te kopen worden echter naar rato aan de klant berekend.

Artikel 13 / Onafhankelijkheid van de clausules

 

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke nietigheid van een bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid en de toepassing van de overige bepalingen . De Verkoper behoudt zich het recht voor de bepalingen te vervangen . Onwettig of nietig door een andere geldige bepaling met een soortgelijke strekking.

 

Artikel 14 / Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

 

Bij een geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking . Het geschil wordt aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van de verkoper.