PRIVACYBELEID

Bijwerking op 1 februari 2022

1. Partijen en Doel

Europe Leather sprl (hierna "Europe Leather sprl" of "Verantwoordelijke voor de verwerking")

Brogniezstraat 65,1070 Brussel

ECB/BTW: BE0821986116

Register van de rechtspersonen : Brussel

Mail : europeleather1@hotmail.com

Telefoon : 0032 0471 706601

Europe Leather bvba stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de gebruikers van de website op het volgende adres volledig te informeren: www.wang-giada.be, ("de Site"), de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Europe Leather sprl.

De term "Gebruiker" verwijst naar een gebruiker, zijnde een natuurlijke of rechtspersoon, die de Site bezoekt of er op enigerlei wijze mee in interactie treedt.

In deze hoedanigheid bepaalt Europe Leather sprl alle technische, juridische en organisatorische middelen en doelstellingen voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de Gebruikers. Europe Leather bvba verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om te zorgen voor een verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna "de Wet" genoemd) en de Europese Verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna "de Verordening" genoemd).

Europe Leather sprl is vrij om elke natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op eigen verzoek en voor eigen rekening verwerkt ("onderaannemer"). In voorkomend geval verbindt Europe Leather bvba zich ertoe een onderaannemer te selecteren die voldoende waarborgen biedt inzake de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in het licht van de Wet en het Reglement.

Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door Gebruikers kan de mededeling van persoonlijke gegevens met zich meebrengen. De verwerking van deze gegevens door Europe Leather sprl, in zijn

1/8

de hoedanigheid van Verantwoordelijke voor de verwerking, of door de verstrekkers die handelen in naam en voor rekening van Europe Leather sprl, zal in overeenstemming zijn met de Wet en het Reglement.

Persoonsgegevens zullen worden verwerkt door Europe Leather bvba, overeenkomstig de hierna vermelde doeleinden, via :

_________

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van het Reglement worden de doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens meegedeeld aan de Gebruiker en zijn de volgende :

_________

4. Persoonlijke gegevens die kunnen worden verwerkt

De Gebruiker stemt er tijdens het bezoek en het gebruik van de Site mee in dat Europe Leather sprl de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt volgens de modaliteiten en principes beschreven in dit Privacybeleid :

_________

5. Toestemming

Door de Site te bezoeken en te gebruiken, verklaart de Gebruiker vrij, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig kennis te hebben genomen van en toestemming te hebben gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

De toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarbij de Gebruiker het selectievakje met het Privacybeleid heeft aangevinkt voor een hyperlink. Deze toestemming is een noodzakelijke voorwaarde voor bepaalde activiteiten op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Europe Leather sprl. Elke overeenkomst tussen Europe Leather sprl en een Gebruiker met betrekking tot de diensten en goederen die op de Site worden aangeboden, is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verantwoordelijke voor de verwerking zijn persoonsgegevens verwerkt en verzamelt, in overeenstemming met de modaliteiten en principes vervat in dit Privacybeleid, en dat hij deze gegevens op de Site of naar aanleiding van de diensten aangeboden door Europe Leather sprl, voor de hierboven vermelde doeleinden verstrekt.

De Gebruiker heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de op toestemming gebaseerde verwerking

2/8

vooraf gegeven.

6. Houdbaarheid van persoonlijke gegevens van de gebruiker

Overeenkomstig artikel 13 § 2 van de Verordening en van de Wet bewaart de Verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de vervulling van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Deze duur bedraagt in elk geval minder dan : 12 maanden

7. Geadresseerden van de gegevens en bekendmaking aan derden

Persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan aangestelden, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van Europe Leather sprl die passende waarborgen bieden voor de veiligheid van de gegevens en die met Europe Leather sprl samenwerken in het kader van de commercialisering van producten of de levering van diensten. Zij staan onder rechtstreeks gezag van Europe Leather sprl en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

De ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn vrijgegeven, dienen in alle gevallen de inhoud van dit Privacybeleid te respecteren. Europe Leather sprl verzekert dat zij deze gegevens uitsluitend voor de beoogde doeleinden op discrete en veilige wijze zullen verwerken.

Indien de gegevens aan derden worden verstrekt met het oog op direct marketing of direct marketing, wordt de Gebruiker hiervan vooraf op de hoogte gesteld opdat hij zijn instemming met het gebruik van deze persoonsgegevens kan uitdrukken.

8. Data Protection Officer (DPO)

De volgende persoon wordt benoemd tot DPO of Data Protection Officer (hierna "DPO") : Zheng Hudan

De rol van het DPO is te zorgen voor de correcte toepassing van de nationale en supranationale bepalingen inzake de verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

Het DPO kan als volgt gecontacteerd worden : europeleather1@hotmail.com

9. Rechten van gebruikers

De Gebruiker kan op elk ogenblik zijn rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres : europeleather1@hotmail.com of een brief per post, waarbij een kopie van zijn identiteitskaart wordt gevoegd bij

3/8

het volgende adres : Brogniezstraat 65,1070 Brussel

a. Recht van toegang

Overeenkomstig artikel 15 van het Reglement waarborgt Europe Leather sprl het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonlijke gegevens. De Gebruiker heeft recht op toegang tot deze persoonsgegevens en op de volgende informatie:

de doeleinden van de verwerking;

de betrokken categorieën persoonsgegevens;

de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers die in derde landen zijn gevestigd of internationale organisaties;

indien mogelijk, de beoogde bewaringstermijn van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die termijn;

het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, zoals bedoeld in artikel 22, paragrafen 1 en 4 van de Verordening, en, ten minste in die gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene

De verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding op basis van de administratiekosten vragen voor elk extra exemplaar dat door de Gebruiker wordt gevraagd.

Wanneer de Gebruiker dit verzoek elektronisch indient (bv. via het elektronische adres), wordt de informatie verstrekt in een gebruikelijke elektronische vorm, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

De Gebruiker ontvangt een kopie van zijn gegevens uiterlijk binnen de maand na ontvangst van de aanvraag.

b. Recht op rectificatie

Europe Leather sprl garandeert het recht van de gebruiker om persoonsgegevens te corrigeren en te verwijderen.

Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onjuiste of irrelevante gegevens te allen tijde worden verbeterd of gewist. De Gebruiker voert eerst zelf de nodige wijzigingen uit vanuit zijn/haar gebruiker/andere account, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden uitgevoerd, in welk geval de aanvraag kan worden gedaan bij Europe Leather sprl.

4/8

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de Verantwoordelijke voor de verwerking iedere ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien deze daarom verzoekt.

c. Recht op verwijdering

De Gebruiker heeft het recht zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te bekomen in de gevallen opgesomd in artikel 17 van de Verordening.

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en krachtens het vorige lid gehouden is deze te wissen, neemt de verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de verwerking, redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, om de andere verwerkingsverantwoordelijken die deze persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene verzocht heeft dat deze verwerkingsverantwoordelijken elke koppeling naar of kopie of reproductie van die persoonsgegevens wissen.

De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover deze behandeling noodzakelijk is:

de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;

om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist krachtens het Unierecht of het lidstatelijke recht waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, of om een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het overheidsgezag van de verwerkingsverantwoordelijke uit te voeren;

het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechten in rechte.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de Verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld in kennis van elke doorhaling van persoonsgegevens of van elke beperking van de verwerking, tenzij een dergelijke mededeling onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien deze daarom verzoekt.

d. Recht op beperking van de verwerking

De Gebruiker heeft het recht de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen in de gevallen opgesomd in artikel 19 van de Verordening.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking

5/8

elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, elke beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien deze daarom verzoekt.

e. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Conform artikel 20 van de Verordening hebben gebruikers het recht om persoonsgegevens van Europe Leather sprl te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven zonder dat Europe Leather sprl dit verhindert in de gevallen voorzien door het Reglement.

Wanneer de Gebruiker zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig het vorige lid uitoefent, heeft hij het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden doorgegeven, indien dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid van gegevens laat het recht op uitwissing onverlet. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is verleend.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van derden.

f. Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming

Gebruikers hebben te allen tijde het recht zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens vanwege hun specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door Europe Leather sprl. Overeenkomstig artikel 21 van het Reglement zal Europe Leather bvba de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en de rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechten in rechte.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, heeft de Gebruiker het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijk direct marketing, met inbegrip van profilering voor zover hij betrokken is bij dergelijk direct marketing.

Indien de betrokkene zich tegen de verwerking voor direct marketing verzet, worden de persoonsgegevens niet meer voor dat doel verwerkt.

6/8

g. Klacht

De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Europe Leather sprl bij de voor het Belgische grondgebied bevoegde Autoriteit voor de Gegevensbescherming. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.autoriteprotectiondonnees.be.

De klacht wordt ingediend op de volgende adressen:

Autoriteit voor gegevensbescherming

Persstraat 35, 1000 Brussel

Tel. + 32 274 48 00

Fax + 32 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be

De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

10. Beperking van de aansprakelijkheid van de verantwoordelijke voor de verwerking

De website kan links bevatten naar andere websites van derden die geen banden hebben met Europe Leather sprl. De inhoud van deze sites en de naleving ervan door de wet en het reglement vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Europe Leather sprl.

De houder van het ouderlijk gezag moet zijn uitdrukkelijke toestemming geven opdat de minderjarige jonger dan 16 jaar persoonlijke informatie of gegevens op de website mag bekendmaken. Europe Leather sprl dringt er bij personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen op aan een verantwoord en veilig gebruik van het internet te bevorderen. De Verantwoordelijke voor de verwerking mag niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens en gegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar van wie de toestemming niet effectief gedekt wordt door die van hun wettelijke ouders of voor onjuiste gegevens, met name betreffende de leeftijd, die door minderjarigen worden ingevoerd. De Verantwoordelijke zal in geen geval persoonsgegevens verwerken indien de Gebruiker verklaart dat hij jonger is dan 16 jaar.

Europe Leather sprl is niet verantwoordelijk voor verlies, corruptie of diefstal van persoonlijke gegevens die onder meer veroorzaakt worden door virussen of door cyberaanvallen.

Veiligheid

De Verwerkingsverantwoordelijke treft de organisatorische en technische maatregelen om een passend veiligheidsniveau te waarborgen voor de verwerking en de oogst

7/8

gegevens. Deze beveiligingsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten in verhouding tot de aard, de context en de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

De Verwerkingsmanager maakt gebruik van standaard versleutelingstechnologieën binnen de IT-sector bij de overdracht of verzameling van gegevens op de Site.

12. Wijziging van het privacybeleid

Europe Leather bvba behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De gebruiker wordt dan ook uitgenodigd om regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om kennis te nemen van de wijzigingen en aanpassingen. Een dergelijke wijziging wordt op de Site weergegeven of voor afdwingbare doeleinden per e-mail verzonden.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil wordt aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Europe Leather sprl.

14. Contact

Voor vragen of klachten in verband met dit Privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verantwoordelijke voor de verwerking via het volgende adres : europeleather1@hotmail.com

8/8